Medicións orientadas á mitigación de gas Radon.

Vivenda na que o cliente reduciu a concentración dos 1.600 Bq/m3 ate os 270 Bq/m3 na provincia de Lugo.
Edificio histórico da sede de AEMET en A Coruña onde se colaborou nun estudo para a reducción do gas radon no posto de traballo.

O gas radón é xerado naturalmente pola descomposición do uranio e radio. Ao mesmo tempo, a acumulación nas casas débese á súa entrada a través da cimentación, os transportes sanitarios, fisuras, etc. 

Pódese solicitar un servizo de medidas máis pormenorizadas, así como asesoramento e recomendacións, orientadas á redución e mitigación do gas radón por parte dos nosos técnicos dende o seguinte formulario:

Contacta co servizo de redución do LRG

De conformidade co Regulamento UE 2016/679, os datos recabados serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no tratamento de Xestión do Laboratorio de Radón de Galicia coa finalidade de xestión de usuarios e tarefas de xestión de investigación no Laboratorio de Radon de Galicia.
O responsable de dicho tratamentoé a Vicerreitoría de Vicerreitoría de Investigación e Innovación,Edificio CACTUS 1ª Planta, 15782, de Santiago de Compostela.
O Delegado de Protección de Datos é D. José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es
A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas.
Non se prevén cesións nin transferencias de datos.
As persoas interesadas poden exercer ante o responsable os dereitosde acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica de la USC
https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm
Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que consideren oportuna.
No caso de non facilitar o consentimento, os datos non serán tratados pero non se lles poderá ofertar o servizo solicitado.
Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. Cumprida a finalidade, os datos se bloquearán ou eliminaran.
A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en
http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/index.html

This post is also available in: Spanish